Giới thiệu về kiểm tra kiến thức

Mục đích của bài kiểm tra kiến thức là  giúp sinh viên ôn tập và củng cố các kiến thức đã học. Các bài kiểm tra sẽ có bài kiểm tra kỹ năng, kiểm tra lý thuyết.
Sau đây là giới thiệu tổng quát về các nội dung kiểm tra.

Kiểm tra kiến thức SQL Script. Với các kiến thức xoay quanh các vấn đề sau:
  • Tạo bảng, khóa chính, khóa ngoại,...
  • Tạo View, Store Procedure, Trigger, Function
  • Viết các câu lệnh Insert, Update, Delete

Kiểm tra kiên thưc vê OOP - lập trinh hương đôi tương

  • 4 tính chất c ơ bản của lập trình hướng đối tương: Encapsulation, Abstraction, Inheritance, Polymorphism
  • Hiểu rõ các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng class, object, method, property, constructor, destructor, overloading, overiding, access specifier, modifier,…
  • Dùng ngôn ngữ C#, VB.NET hoặc Java
Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com