Bắt đầu một môn học, sinh viên NIIT được giao những đề tài để tìm hiểu và báo cáo trước lớp. Tôi đưa lên đây bảng phân công các đề tài, cũng như các bài báo cáo đã hoàn thành của các sinh viên để chúng ta cùng trao đổi nhé.
Bài báo cáo được phân theo chủ đề môn học, được liệt kê bên dưới:
Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com