kiem tra Javascript - De B

Bài 1/    Nhập Vào 1 số, in ra các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 10 trong khoảng từ 0-số nhập vào. Tính tổng các số này.

Bài 2/  Nhập vào 1 số nguyên, in ra dãy số lẻ từ 1 cho đến số nhập vào, tính tích của dãy số này.

Bài 3/    Nhập vào 3 số nguyên, tìm số nhỏ nhất trong 3 số này

Bài 4/    Viết chương trình bói quẻ tháng. Chương trình yêu cầu người dùng nhập vào Tên và Tuổi. Tuổi chỉ được nhập từ 0 đến 99. Chương trình sẽ tính “số gieo quẻ” cho bạn theo công thức sau:

Số gieo quẻ=Số dư của tổng các chữ số trong Tuổi khi chia cho 5

Dựa vào số gieo quẻ mà có kết quả sau

0.  Gặp nhiều may mắn

1.  Có người giúp đỡ

2.  Cẩn thận nha bạn

3.  Có người nói xấu bạn

4.  Thôi ở nhà cho yên

Chương trình khi chạy sẽ có dạng sau:

Nhập Tên: Nguyễn Văn A

Nhập Tuổi: 20

*********************

Chào bạn Nguyễn Văn A

Bạn 20 tuổi, chỉ số gieo quẻ tháng này của bạn là 2.

Quẻ tháng này: “Cẩn thận nha bạn”

Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com