Phân công báo cáo đề tài HTML và Javascript

HTML, Javascript


STT
Tên đê tai
Nhóm
Tài liệu tham khảo
1 The div and stylesheet Nguyên Trân Thương Nguyên Trang học thuật, tất cả các kiến thưc về HTML, Javascript
 http://www.w3schools.com/js/default.asp

Demo & source code javascript cho các hiệu ứng về hình ảnh, ngày giờ,...
http://www.dynamicdrive.com

 
 
2 Nhung Sound, Video vao website

Nguyên Hoang Xuân Phươc

3 Hiệu ứng Banner
Nguyễn Nhựt Hải
Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com