ADO.NET, XML, & others


STT
Tên đê tai
Nhóm
Tài liệu tham khảo
1 ADO.NET Nguyễn Mạnh Hiếu
Trang học thuật, tất cả các kiến thưc về HTML, Javascript
 http://www.w3schools.com/js/default.asp

Demo & source code javascript cho các hiệu ứng về hình ảnh, ngày giờ,...
http://www.dynamicdrive.com

 
 
2 XML, XML Schema

Nguyễn Hoàng Thiên

3 VML - Vector Markup Language
Nguyễn Thành Tâm
Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com