Kiểm tra kiến thức SQL

 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC SQL

  Tao môt database có 2 bảng như hình sau (có thể dùng SQL 2005 Management Studio để tao, không cần dùng script)


 1. Viết các câu lệnh INSERT dữ liệu vào 2 bảng trên; 3 chủng loại, và 3 sản phẩm. Lưu ý, MãCL theo dạng Cxxx và MaSP là Pxxx. (x là số)
 2. Viết Function fnGetAutoMaSP() để tạo ra mã tự tăng cho bảng chủng loại và bảng Sản phẩm
 3. Viết StoreProcedure prcInsertSP qua đó dùng để insert dữ liệu vào bảng Sản Phẩm. Khi dùng StoreProcedure này thì người dùng không cần đưa thông tin về mã sản phẩm mà mã sẽ tự tăng.
 4. Viết Trigger để ràng buộc giá SP phải từ 100->500

 

Sử dụng database GlobalToys, dùng script được gởi kèm để sinh ra database, thực hiện các câu sau:

Download database script sau để tạo Database GlobalToys: scriptGlobalToys.rar

(Lưu ý: dowload về máy, xóa đuôi txt, sau đó giải nén, và chạy các file script được cho để tạo database)

 1. Select mã, tên, giá ( mToyRate) và tồn kho( siToyQoh) của các sản phẩm có giá từ 10 đến 20
 2. Select mã, tên, giá ( mToyRate) và tồn kho( siToyQoh) của các sản phẩm có chủng loại là Dolls.
 3. Select mã, tên, giá ( mToyRate) và tồn kho( siToyQoh) của các sản phẩm có chủng loại là Dolls và có giá từ 10 đến 20
 4. Select các sản phẩm mà trong tên có chữ “Doll” hoặc chữ “Baby”
 5. Select thông tin bán hàng theo ngày; tạo View để lấy thông tin bán hàng theo ngày. Kết quả theo dạng sau:
 6. Liệt kê các mặt hàng được mua trong ngày 20/5/2001. Kết quả theo dạng sau:
 7. Viết câu lệnh tăng giá mặt hàng của chủng loại “Doll” lên 10
 8. Xem bảng Shipment sau:

Bảng này mô tả thông tin giao hàng (ship hàng). Trong đó. cOrderNo là mã đơn hàng được giao, dShipmentDate là ngày bắt đầu giao hàng, dActualDeliveryDate là ngày khách hàng nhận được hàng, cDeliveryStatus là tình trạng nhận hàng với s là “đang ship” và d là “delivery-đã giao hàng”

Viết câu lệnh select để lấy ra Mã đơn hàng, ShipDate, DeliveryDate, và Days in Transit (số ngày chuyển hàng). Kết quả theo dạng sau:

 

----------------------

Chúc các bạn làm bài thành công


Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com