Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ object-oriented programming):

OOP là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. là phương pháp lập trình hiện đại, căn bản nhất dành cho bất cứ một ai muốn trở thành một lập trình viên. Học tốt OOP, bạn sẽ có một kiến thức nền rất tốt để tiếp cận các kiến thức khác trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Bạn có thể học OOP trong Java, C# hoặc VB.NET


Các bài giảng sẽ liệt kê theo chủ đề bên dưới
Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com