HTML clipboard JDBC là một thư viện(API) chuẩn viết bằng ngôn ngữ Java nhằm thực hiện các câu lện SQL. JDBC gồm tập các class và interface giúp chúng ta dễ dàng kết nối và truy vấn với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào như MS Access, SQL Server, Oracle,...
Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com