Bài 1) Viết chương trình nhập vào một số. Tách số hàng đơn vị của số này và in chữ viết đầy đủ của số hàng đơn vị. Ví dụ 5 thì in ra là "Năm Đơn Vị"

Bài 2) Viết chương trình nhập vào dãy số nguyên gồm N số. In ra các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 4 trong dãy số này. Đếm xem có mấy số thoả điều kiện này.

Bài 3) Viết chương trình nhập vào 10 từ bất kỳ trong từ điển. In ra các từ có độ dài lớn hơn 4.

Bài 4) Viết chương trình nhập vào ma trận [3,3]. In ra các số lẻ trong ma trận. Tính tổng các số này.
Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com